Żywienie, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy, trzoda chlewna), drobiu, pszczół i ryb oraz ocena pozyskiwanych od nich surowców (mleko, mięso, jaja, wełna, miód); problemy wykorzystania biotechnologii w produkcji zwierzęcej i efekty genetycznego doskonalenia organizmów zwierzęcych oraz wykorzystanie nowych technologii żywienia i hodowli zwierząt w aspekcie produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych.
Komitet został powołany w 1957 r.